Filtrer efter kategori
Prisfilter
 kr.
053354

FORBO

Viser et enkelt resultat

Filter
 • FORBO
  Aftørring og rengøring

  Forbo Monel linoleumspleje

  160,78 kr.

  200,98 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Monel plejemidlet hjælper til at vedligeholde overflader af linoleum, fx gulve, bordplader og andre møbler i linoleum. Plejemidlet danner en beskyttende hinde på linoleummet, som er med til at sikre mod skidt og slidtage.

  Bland produktet med vand, påfør med en opvredet klud, og lad gerne blandingen tørre ind på dit gulv eller møbel. Herefter tørres af med en fugtig klud. Blandingen mætter porrerne i linoleumsoverfladen og hjælper med at holde linoleummet blødt og smidigt. Hjælper også med at udglatte småridser og giver en flot, ensartet overflade og får linoleummet til at stå som nyt.

  • Plejemiddel til alle typer linoleum, vinyl og marmoleum

  • Kan bruges på gulv, bordplader, møbler og lignende

  • Danner en beskyttende hinde

  • Blødgør og giver nyt liv

  • Hjælper mod småridser og efterlader dit linoleum som nyt

  Regelmæssig rengøring:

  • Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller fibermoppe. Fjern småpletter med en fugtig klud

  • Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Monel tilsat vand i forholdet ¼ dl Monel til 5 liter vand

  • Efter vask skal gulvet tørre op i fugtig stand, så Monelfilmen kan få lov til at sætte sig

  Grundrengøring:

  • Skrub gulvet med børste med egnet pH-neutral grundrengøringsmiddel som Forbo Cleaner. Fjern det beskidte vand. Skyl efter med rent vand og moppe. Lad gulvet tørre

  • Vask gulvet med en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 1,5 dl Monel til 5 liter vand, og lad det tørre

  CLP: Eye Irrit: 2,H319. Sundhedsfare advarsel.

  Sikkerhedssætninger:

  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

  • P280 Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.

  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

  • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser

Indkøbskurv
Kategori
Scroll to Top