Filtrer efter kategori
Prisfilter
 kr.
053354

LIVA

Viser alle 3 resultater

Filter
 • LIVA
  Aftørring og rengøring

  Liva demineraliseret vand

  67,95 kr.

  84,94 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Demineraliseret vand til f.eks. dampstrygejern, akkumulatorer, autoklaver, planter m.v.

  • pH-værdi (konc.): pH 7

  • Anvendes ufortyndet

 • LIVA
  Aftørring og rengøring

  Liva klorrens

  26,13 kr.

  32,66 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Klorholdigt rengøringsmiddel der anvendes til desinfektion, blegning og rensning. Anvendes til at fjerne dårlig lugt fra afløb og til rengøring af overflader og toiletkummer. Kan anvendes til blegning af tekstiler.

 • LIVA
  Aftørring og rengøring

  Vaskepulver Color m/parfume

  319,51 kr.

  399,39 kr. inkl. moms

  Tilføj til kurv

  Color Vaskepulver er lavtskummende vaskepulver med parfume. Vaskepulver til alle typer tekstiler,undtaget uld og silke.

  • Til kulørt vask

  • Med parfume

  • Uden farve

  • pH-værdi: pH 10,5

  Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008

  • Eye Irrti. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319

  Faresætninger:

  • Eye Irrit. 2: H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation

  Sikkerhedssætninger:

  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten

  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn

  • P264 Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug

  • P280 Bær øjenbeskyttelse

  • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

  • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indkøbskurv
Kategori
Scroll to Top