Handelsbetingelser

Senest opdateret 6. Marts 2021

1. Generelt

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Supply House ApS (Supply House) og køber.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og eventuelle afgifter. Supply House priser fremgår af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af Supply House som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance. Der tages forbehold for eventuelle prisfejl og trykfejl.

3. Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske 8 dage netto. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er Supply House berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Supply House, som ikke er skriftligt godkendt af Supply House og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Supply House, som om levering var sket til aftalt tid. Supply House kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold

Supply House forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (jvf. Pkt. 12).

Leveringstiden er fastsat af Supply House efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

Supply House kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

6. Returnering

Fejlbestilte varer tages ikke retur. I særlige tilfælde – og hvis det drejer sig om almindelige uåbnede og salgsbare varer – kan disse varer returneres mod betaling af returgebyr på mindst 25% af varens salgspris. Herudover betales et håndteringsgebyr på kr. 250,-. Skaffevarer og udgåede varer tages ikke retur. Returneres ordre fra vor transportør med bemærkning om uanbringelighed eller bliver modtagelse nægtet fra modtagerens side, krediteres ordren med fradrag af minimum 25% af varens salgspris. Herudover betales et håndteringsgebyr på kr. 250,-. Indeholder ordren skaffevarer eller udgåede varer, gensendes disse, idet de ikke kan krediteres.

Supply House ombytter altid varer, når det drejer sig om fejllevering fra vores side. Det eneste forbehold, vi tager er, at vi får henvendelse om fejllevering senest syv dage fra fakturadato og varen er uåbnet og ubrugt og i en salgsbar emballage. Annullering af ordrer skal ske skriftligt til Supply House kundeservice, [email protected]. Annullering af levering af varer defineret af Supply House som skaffevare eller varer, som er udgået af producentens og/eller Supply House’s sortiment er ikke muligt. Modtages varer på en ordre, der er annulleret skriftligt, skal annulleringen dokumenteres over Supply House’s Kundeservice, hvorefter varerne kan returneres og krediteres.Returnering af varer til Supply House sker efter forudgående aftale med vor RMA-afdeling. Anmodning om RMA-nummer kan kun ske via en RMA forespørgelse. Varen skal returneres senest 7 dage fra RMA-nummerets udstedelsesdatoen. Efter 7 dage annulleres RMA-nummeret og det er ikke længere muligt at returnere varen. Alle returneringer sker for købers regning og risiko. Modtages varer retur uden angivelse af RMA-nummer, vil varerne enten blive returneret til afsender eller alternativt pålagt et ekspedtionsgebyr. Se afsnit 11. RMA-nummer skal angives på følgeseddel og fragtbrev og være synligt i forbindelse med Supply House modtagelse af varen. Varer skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes original emballagen. Det påhviler afsender at dokumentere, at Supply House har modtaget returnerede varer.

7. Garanti

Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder Supply House. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor Supply House.

8. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Supply House

9. Produktændringer

Supply House forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Supply House er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

11. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Køber er forpligtiget til at kontrollere modtagne forsendelser for transportskader. Ifald sådanne konstateres, skal køber straks reklamere overfor transportøren, modtage varen med forbehold eller nægte modtagelse og inden 2 arbejdsdage give besked til Supply House kundeservice.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Supply House skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Supply House kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden Supply House’s skriftlige samtykke fritager Supply House for enhver forpligtelse. Såfremt supply House anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Supply House i original emballage. Supply House forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt Supply House har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

Supply House forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Supply House finder varen fejlfri efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.

12. Gebyrer

Ekspeditions- og fragtgebyr (forsendelse, emballage, pakning og ekspedition).

Pr. ordre over kr. 1.500,- til Danmarkkr. 95,-

Pr. ordre under kr. 1.500,- til Danmarkkr. 125,-

Ved større forsendelser (100 kg) og forsendelser ud over Danmark, kontakt venligst Supply House for nærmere aftale og pris.

NB!

Ved alle delleveringer pålægges nyt gebyr på ordren jvf. ovenstående.

Ved afhentning på lager, tillægges ekspeditionsgebyr på minimum kr. 95,-

Vær opmærksom på at alle forsendelser med Post Danmark, pålægges yderligere et gebyr på kr. 65,-

Faktureringsgebyr:

Hvis man som kunde ikke ønsker at modtage fakturaer via e-mail, men derimod ønsker at modtage printede fakturaer via alm. postforsendelse, pålægges hver faktura et gebyr på kr. 15,-

13. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Supply House kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.

Supply House erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Supply House hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. Supply House er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Supply House er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Supply House opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Supply House er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Supply House leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse. Det forventes at der reageres indenfor 3 måneder efter købsdato for at Supply House kan stilles ansvarlig. Endvidere dækkes højst faktura beløbet fra Supply House solgte produkt.

15. Transport af rettigheder og pligter

Supply house er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

16. Tvister

Enhver tvist mellem Supply House og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

Indkøbskurv
Scroll to Top